Розвиток соціальної роботи як гуманістично спрямованого виду
професійної діяльності зумовлюється тими економічними та соціальними
негараздами, що мають місце на даному етапі розвитку нашого суспільства.
Важливе значення при цьому набуває озброєння майбутніх фахівців
знаннями та методами соціально-психологічного характеру, які допоможуть
у вирішенні різноманітних проблем людей. Йдеться, передусім, про
формування певної системи знань, умінь та навичок, що сприятимуть у
наданні ефективної підтримки при розв’язанні психологічних,
міжособистісних та соціальних проблем особистості, котра потрапила в
скрутну життєву ситуацію.
Ось чому основною метою курсу «Психологія соціальної роботи», є
засвоєння особливостей та методології соціально-психологічного
забезпечення соціальної роботи, а також формування системи умінь, знань та
навичок практичного застосування основних психологічних теорій та методів
у психосоціальній роботі та соціально-педагогічній діяльності.
Серед завдань курсу розглядаються: формування у студентів цілісного
уявлення про особливості різних груп клієнтів; про причини та наслідки
скрутних життєвих ситуацій і життєвих криз, що призвели до розвитку
соціально-психологічної проблематики особистості; про основні методи
психосоціального супроводу та психологічного впливу на індивіда та групу;
про професійні вимоги до психологічної складової підструктури особистості
соціального працівника, практичного психолога та соціального педагога, які
займаються психосоціальною роботою.
В результаті вивчення даного курсу студенти повинні 

- знати: сучасний стан, основні поняття, принципи та структуру системи соціальної роботи в суспільстві; особливості розуміння особистості в контексті її розвитку і проблем соціалізації; соціально-психологічні особливості притаманних нашому суспільству соціально вразливих груп клієнтів; особливості скрутних і кризових життєвих ситуацій різних груп
клієнтів, стратегій подолання цих ситуацій та способів соціальнопсихологічного впливу на них;
соціально-психологічні теорії та методи, що використовуються в практиці соціальних працівників;
вимоги до особистості та професійного досвіду працюючих з соціально негараздними групами клієнтів.
- вміти: використовувати основні форми та методи психосоціального втручання в діяльності практичних психологів та соціальних працівників; діагностувати та аналізувати проблеми, скрутні та кризові
життєві ситуації клієнтів соціальної роботи; формувати програми (моделі) соціально-психологічного
забезпечення діяльності соціальних працівників та практичних психологів по вирішенню конкретних проблем людей, а також планувати діяльність по їх реалізації; надавати психологічну допомогу, консультації та підтримку представникам основних соціально вразливих груп населення;
використовувати методи наснаження в практиці психосоціальної роботи та формувати навички само наснаження у різних груп клієнтів; здійснювати оцінку ефективності та вимірювання діяльності в
ході соціально-психологічного втручання та корекційного впливу під час психосоціальної роботи.