Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – ознайомити студентів із сучасними теоретичними положеннями та практичними програмами в галузі валеології, соціальної медицини та гігієни, соціально-гігієнічними проблемами порушень здоров’я, системою управління охороною здоров’я, основними напрямами організації медичної допомоги населенню.

Завдання курсу:

Ø  формування уявлень про місце біологічних, психологічних і медико-соціальних наук в структурі загальних знань про людину;

Ø  формування основних понять та категорій соціальної медицини й медико-соціальних основ здоров’я;

Ø  зміцнення і розвиток уявлень про здоров’я людини, його види;

Ø  формування уявлень про здоров’я як результат соціальної адаптації людини, здоровий спосіб життя, шляхи і засоби підтримки і зміцнення високої працездатності людини;

Ø  засвоєння матеріалу про хворобу, хворобливі стани, причини їх виникнення, основні механізми розвитку, прояви і можливі наслідки захворювань;

Ø  вивчення основних напрямків лікування захворювань, надання першої медичної допомоги в екстрених ситуаціях;

Ø  засвоєння проявів соціальних небезпек і шляхів їх подолання в сучасному суспільстві.

 

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

використовують різні спеціальні технічні засоби, які допомагають людям з певними проблемами та вадами в їх пізнавальної діяльності та встановленні контакту з оточуючим світом;

визначають ефективні шляхи та засоби профілактики вад;

виявляють особливості та шляхи покращення життя та діяльності людей з вадами в соціальному оточенні (сім’ї, трудових та навчальних колективах).

 

 


2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета : ознайомлення студентів з основними етапами зародження, становлення та еволюції соціальної роботи від форм благодійництва до професійного виду діяльності.

 

Завдання: оволодіння знаннями з історії розвитку соціальної допомоги та соціальної роботи від античного суспільства до наших днів, критично аналізувати різні методи і прийоми підготовки соціального працівника.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

-                   історію і традиції соціальної роботи, історичні корені останньої в Україні, країнах Західної Європи та США;

-                  сучасний стан соціальної роботи в Україні і за кордоном.

вміти:

- використовувати досвід соціальної роботи України та країн Західної Європи і США при виконанні функцій соціального працівника.

-мати навички науково-дослідної роботи в галузі господарського та цивільного права.