Мета вивчення навчальної дисципліни: вивчення основ законодавства         України про загальнообов’язкове  державне страхування та відповідних законів про окремі види страхування, основних напрямків реформування пенсійного забезпечення в Україні, системи персоніфікації обліку страхових  коштів з окремих видів страхування, недержавних форм соціального захисту населення.

Цілі (завдання) навчальної дисципліни: навчити майбутніх спеціалістів давати правовий аналіз конкретних соціальних  відносин, використовувати отримані правові знання у своїй практичній діяльності, розв’язувати правові ситуації, підготовляти і складати правову документацію, самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати правові знання.Мета навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» - формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з іноземної мови за професійним спрямуванням, а саме:

1.     навчальну діяльність підпорядковувати вирішенню головного        

          завдання комунікаційної спрямованості навчання;

2.     процес навчання мови та мовлення має бути вмотивованим;

3.     приділяти більше уваги самостійній та творчій роботі студентів,  

          учити працювати з книгою, словником та іншою додатковою  

          літературою;

4.     у процесі розвитку уміння аудіювання використовувати умовно-

          комунікативні вправи (аудіювання повідомлень, запитань) та   

          комунікативні (вправи на аудіювання текстів з метою одержання  

          інформації);

5.     мовлення на заняттях максимально наближати до реальної функції    

          мови, воно повинно слугувати знаряддям діяльності студентів і бути

          вмотивованим у вигляді окремих слів, виразів, структур та в

          осмислених мовних сполученнях, зміст яких продиктовано даними

          ситуативними обставинами.

 

 

         У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

          вміти:

 

-      передавати свої міркування з широкого кола питань, використовуючи різноманітні мовні засоби, написати реферат, заповнити анкету, скласти план;

-      логічно висловлюватись у межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки;

-      розуміти тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись.