Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у майбутніх соціальних працівників загальнотеоретичних уявлень про організацію територіального управління та місцевого самоврядування, особливості соціальної роботи у межах громади.

Об’єкти вивчення  навчальної дисципліни: основні завдання та цінності соціальної роботи на виробництві, методи соціальної роботи на виробництві, організація діяльності соціальних служб, основи соціології та психології праці управління, особливості соціального проектування та консультування, основні питання здійснення представництва працюючих, постанови, розпорядження, накази, вищестоячих органів, методичні та інші керівні матеріали з питань соціальної роботи на виробництві.


Мета навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» - формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з іноземної мови за професійним спрямуванням, а саме:

1.     навчальну діяльність підпорядковувати вирішенню головного        

          завдання комунікаційної спрямованості навчання;

2.     процес навчання мови та мовлення має бути вмотивованим;

3.     приділяти більше уваги самостійній та творчій роботі студентів,  

          учити працювати з книгою, словником та іншою додатковою  

          літературою;

4.     у процесі розвитку уміння аудіювання використовувати умовно-

          комунікативні вправи (аудіювання повідомлень, запитань) та   

          комунікативні (вправи на аудіювання текстів з метою одержання  

          інформації);

5.     мовлення на заняттях максимально наближати до реальної функції    

          мови, воно повинно слугувати знаряддям діяльності студентів і бути

          вмотивованим у вигляді окремих слів, виразів, структур та в

          осмислених мовних сполученнях, зміст яких продиктовано даними

          ситуативними обставинами.

 

 

         У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

          вміти:

 

-      передавати свої міркування з широкого кола питань, використовуючи різноманітні мовні засоби, написати реферат, заповнити анкету, скласти план;

-      логічно висловлюватись у межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки;

-      розуміти тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись.