•  Мета вивчення навчальної дисципліни: є ознайомлення студентів з основними цілями і функціями соціальної роботи, основними методами соціальної роботи, соціальною  діагностикою,  формами і методами соціальної роботи по регулюванню адаптивних процесів, технологіями забезпечення громадян пенсіями і допомогами, основними моделями соціальної підтримки населення в світі.


Мета вивчення навчальної дисципліни: дати розгорнуте уявлення про конфлікт як складний, багатозначний, поліфункціональний феномен, який є формою соціалізації та генерує соціальні процеси на всіх рівнях взаємодії; познайомити студентів з сучасною методологією ведення переговорів і технологіями переконання, та сформувати практичні навички компетентної комунікації в ситуації будь-якого ступеня конфліктності


Мета вивчення навчальної дисципліни: вивчити категорії етики та психології  ділової людини, поняття «професійної етики», корпоративний дух моралі, основні етапи формування етики підприємництва, принципи утилітаризму, прагматизму та інструменталізму; психологічні ресурси ділових відносин, самоаналіз власної поведінки, етику поведінки при обговоренні спірних питань, прийоми співробітництва, управлінське спілкування керівника  та підлеглих, індивідуальний підхід до підлеглих, стилі керівництва, загальні правила полеміки, культуру проведення дискусії, регуляції поведінки слухачів, культуру управлінської праці та праці в колективі.

Висока моральна та психологічна культура ділових відносин – запорука життєздатності суспільства і життєтворчості людини.

Мета вивчення курсу - забезпечення студентів необхідними психологічними та етичними основами у сфері ділових відносин, виховання сучасної ділової еліти.

Об’єкти вивчення  навчальної дисципліни: До конкретних об’єктів цієї дисципліни належать: психологія особистості в управлінні, феномен організації в управлінні, управлінська діяльність, управлінські відносини, взаємодія в системах «керівник — підлеглий», «керівник — інші керівники», «керівник — організація» тощо.

Цілі (завдання) навчальної дисципліни: -  допомогти студентам:

·          здобути знання про філософські, етичні, психологічні основи ділового спілкування, його норми й правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в різних умовах трудової діяльності;

·          навчитись аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої моральності та інші індивідуальні особливості, що проявляються під час ділових стосунків;

·          оволодіти системою етичних та психологічних способів і засобів, що сприяють налагодженню ділових відносин, успішній роботі у колективі, вирішенню конфліктних ситуацій;

·          навчитися гнучко застосовувати обрані способи й засоби у процесі  ділових відносин із співвітчизниками та іноземними партнерами під час індивідуальної бесіди й колективного обговорення проблем, у виступах перед різними аудиторіями, на переговорах, при розв'язанні конфліктів та ін.;

·          оволодіти навиками, що сприятимуть успішному працевлаштуванню та трудовій адаптації у робочому колективі;

·          оволодіти навичками формування власного іміджу як  ділової людини;

·          накреслити шляхи формування культури ділових відносин , становлення та самовдосконалення індивідуального стилю спілкування спеціалістів відповідно до етичних та психологічних норм і правил.