Мета вивчення навчальної дисципліни: Метою навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з іноземної мови за професійним спрямуванням, а саме:

1. навчальну діяльність підпорядковувати вирішенню головного  завдання комунікаційної спрямованості навчання;

2. процес навчання мови та мовлення має бути вмотивованим;

3. приділяти більше уваги самостійній та творчій роботі студентів, учити працювати з книгою, словником та іншою додатковою  літературою;

4. у процесі розвитку уміння аудіювання використовувати умовно-комунікативні вправи (аудіювання повідомлень, запитань) та  комунікативні (вправи на аудіювання текстів з метою одержання  інформації);

5. мовлення на заняттях максимально наближати до реальної функції  мови, воно повинно слугувати знаряддям діяльності студентів і бути вмотивованим у вигляді окремих слів, виразів, структур та в осмислених мовних сполученнях, зміст яких продиктовано даними ситуативними обставинами.

Об’єкти вивчення  навчальної дисципліни: є професійна діяльність та сучасна іноземна мова, притаманна для цієї сфери, яка є необхідною для формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Цілі (завдання) навчальної дисципліни: основними завданнями вивчення дисципліни є:

- навчити майбутнього фахівця вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок;

- удосконалити комунікативні уміння й навички володіння іноземною мовою у спілкуванні за професійною тематикою;

- формувати у студентів сучасні уявлення про реалії здійснення професійної комунікації в іншомовних країнах;

- розвивати уміння адекватно поводитися в різноманітних життєвих ситуаціях професійного спілкування;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

-         передавати свої міркування з широкого кола питань, використовуючи різноманітні мовні засоби, написати реферат, заповнити анкету, скласти план;

-         логічно висловлюватись у межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки;

-         розуміти тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись.


Мета вивчення навчальної дисципліни: є засвоєння студентами положень господарського законодавства; усвідомлення зростаючої ролі господарського права в умовах формування в Україні ринкової економіки; ознайомлення з порядком створення, діяльності та припинення суб`єктів господарювання; підготовка спеціалістів високого рівня для правового обслуговування суб`єктів господарської діяльності.

Цілі (завдання) навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними положеннями господарського законодавства; сприяти глибокому засвоєнню змісту правових актів, стимулювати до самостіної роботи з ними; ознайомити з системою господарського права і навчити використовувати її складові елементи при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів, які регулюють господарську діяльність її суб`єктів; дати чітке уявлення про роль права в забезпеченні створення, діяльності та припинення суб`єктів господарювання, проаналізувати їх права та обов`язки, розкрити їх значення у розвитку ринкової економіки.